mBank Hipoteczny potwierdza pełną gotowość do spełnienia europejskich standardów transparentności.

 

Regularna publikacja raportów na temat zabezpieczenia listów zastawnych w najnowszej wersji Harmonised Transparency Template (HTT), promowanej przez The Covered Bond Label Foundation, umożliwia inwestorom analizę i ocenę jakości zabezpieczenia nabywanych listów zastawnych w oparciu o porównywalne dane.

 

Poniżej zamieszczono raporty zabezpieczenia dla listów zastawnych wyemitowanych przez mBank Hipoteczny, w których przedstawiono m.in. następujące dane w ujęciu kwartalnym:

  • wartość i strukturę portfela wierzytelności stanowiących zabezpieczenie pod kątem rodzaju nieruchomości, regionu, waluty, rodzaju stopy procentowej oraz zapadalności,
  • wartość i strukturę zabezpieczenia zastępczego oraz poziom utrzymywanego bufora płynności,
  • wartość i strukturę wyemitowanych listów zastawnych pod kątem waluty, rodzaju stopy procentowej oraz zapadalności,
  • poziom limitów ustawowych (poziom nadzabezpieczenia).

Więcej o zabezpieczeniu listów zastawnych oraz limitach ustawowych dla banków hipotecznych

 

 The Covered Bond Label 

 

mBank Hipoteczny należy do grona emitentów, którzy poprzez ustawowe bezpieczeństwo i przejrzystość informacyjną, utrzymują najwyższą jakość oferowanych listów zastawnych.

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Archiwum

Informacje o emisjach listów zastawnych wymagane przepisami prawa

 

Na podstawie art. 33d Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, mBank Hipoteczny publikuje kwartalnie raport zawierający informacje o emisjach listów zastawnych.

 

Publikowane przez nas informacje są na tyle szczegółowe, aby umożliwić inwestorom dokonanie oceny programu emisji listów zastawnych i związanego z nim ryzyka oraz przeprowadzenie własnej analizy sytuacji finansowej emitenta.

 

Raport ma zapewnić spełnienie wymogów dotyczące przejrzystości, które sformułowano w oparciu o inicjatywy podejmowane przez ustawodawców krajowych i uczestników rynku, mające na celu przekazywanie inwestorom w listy zastawne odpowiednich informacji, zapewniając jednocześnie jednolity poziom ujawniania informacji oraz umożliwiając inwestorom ocenę ryzyka.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z raportem Harmonised Transparency Template (HTT) znajdującym się powyżej.