Na tej stronie zebraliśmy najważniejsze informacje na temat wskaźników referencyjnych. Dowiesz się tu:

 

 •    co to są wskaźniki referencyjne i do czego służą
 •    gdzie znajdziesz więcej informacji o wskaźnikach
 •    co się zmienia i dlaczego w związku z rozporządzeniem BMR
 •    jak zmiana wskaźnika wpływa np. na oprocentowanie
 •    z jakimi ryzykami wiąże się stosowanie wskaźników

 Aktualności

 

Wskaźniki LIBOR przestaną obowiązywać - od kiedy i co to oznacza dla klientów? Przeczytaj komunikaty i zobacz, co się zmieni: 

 

Szczegóły i terminarz zmian opisaliśmy w sekcji „Kluczowe wskaźniki referencyjne stosowane w umowach.”

Wskaźniki referencyjne

 

 

Wskaźniki referencyjne w mBanku Hipotecznym S.A. to głównie wskaźniki stopy procentowej stosowane na rynkach finansowych, takie jak: WIBOR, LIBOR USD i EURIBOR.

 

Na podstawie wskaźników referencyjnych:

 • banki wyznaczają oprocentowanie kredytów, papierów dłużnych, lokat, produktów strukturyzowanych i innych instrumentów finansowych
 • strony umów mogą określać wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje

Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:

 • określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika
 • gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika
 • wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane)

Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

 

Administratorzy muszą tak dobierać metodologię liczenia swoich wskaźników, aby:

 • pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny
 • dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość

 

  Kluczowe wskaźniki referencyjne stosowane w umowach

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)

 • używa się go jako składowej oprocentowania (np. kredytów)
 • wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych
 • kluczowy wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia BMR (w wykazie od marca 2019 r.)

WIBOR jest opracowywany według metody, którą samodzielnie określił GPW Benchmark S.A. Szczegóły dotyczące WIBOR, w tym opis metody jego opracowywania, są dostępne na stronie internetowej GPW Benchmark S.A.

LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate)

 • wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR
 • używa się go jako składowej oprocentowania (np. kredytów)

Wskaźnik od 2014 r. jest opracowywany przez ICE Benchmark Administration (IBA). Wcześniej administratorem wskaźnika był BBA (British Bankers Association).

IBA opracowuje wskaźnik według samodzielnie określonej metody, pod nadzorem brytyjskiej Financial Conduct Authority (FCA).

 

Na stronie internetowej IBA dostępne są szczegółowe informacje dotyczące LIBOR, w tym:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym (na podstawie art. 27 rozporządzenia BMR)
 • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika

 

Harmonogram zmian – kiedy wskaźniki LIBOR przestaną być publikowane

nazwa

termin

data zaprzestania

LIBOR CHF

O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M

z dniem 31.12.2021 r.

LIBOR EUR

O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 12M

z dniem 31.12.2021 r.

LIBOR GBP

O/N, 1W, 2M, 12M

z dniem 31.12.2021 r.

LIBOR JPY

S/N, 1W, 2M, 12M

z dniem 31.12.2021 r.

LIBOR USD

1W, 2M

z dniem 31.12.2021 r.

LIBOR USD

O/N, 12M

z dniem 30.06.2023 r.

 

Skróty użyte w powyższej tabeli oznaczają następujące terminy fixingowe:

 • O/N – overnight,
 • S/N – Spot Next,
 • 1W – 1 tydzień,
 • 1M – 1 miesiąc,
 • 2M – 2 miesiąc,
 • 3M – 3miesiące,
 • 6M – 6 miesięcy,
 • 12M – 12 miesięcy.

 

Co dalej? Będziemy:

- aktualizować tabelę, jeśli zmieni się coś w harmonogramie,

- przekazywać klientom na bieżąco informacje o dalszym rozwoju sytuacji i wynikających z tego zmianach (zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach prawa i umowach kredytowych).

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate)

 • wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR
 • używa się go jako składowej oprocentowania (np. kredytów)

Wskaźnik jest opracowywany przez the European Money Markets Institute (EMMI), na podstawie zezwolenia Belgijskiego Urzędu ds. Usług i Rynków Finansowych (Financial Services and Markets Authority) z 2.07.2019 r.

 

EMMI opracowuje wskaźnik według samodzielnie określonej metody pod nadzorem Belgijskiego Urzędu ds. Usług i Rynków Finansowych.

Na stronie internetowej EMMI dostępne są szczegółowe informacje dotyczące EURIBOR, w tym:

 • opis kluczowych elementów metody opracowywania wskaźnika
 • oświadczenie o wskaźniku referencyjnym na podstawie art. 27 rozporządzenia BMR)
 • procedury dotyczące skarg związanych z wyznaczaniem wskaźnika

Gdzie znajdziesz więcej informacji o wskaźnikach

Wskaźnik

Waluta

Administrator 

Strona internetowa administratora

Strona administratora z metodologią liczenia wskaźnika

WIBOR

  PLN

GPW Benchmark

https://gpwbenchmark.pl/

https://gpwbenchmark.pl/dokumentacja

EURIBOR

  EUR

The European Money Markets Institute (EMMI) 

https://www.emmi-benchmarks.eu/

https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0016A-2019%20Benchmark%20Determination%20Methodology%20for%20EURIBOR.pdf

LIBOR USD

  USD

ICE Benchmark Administration Limited (IBA) 

https://www.theice.com/iba/libor

https://www.theice.com/publicdocs/ICE_LIBOR_Methodology.pdf

Co się zmienia i dlaczego?

Po kryzysie finansowym z lat 2008 - 2009 Komisja Europejska zaczęła prace nad nowym standardem wyliczania i stosowania wskaźników referencyjnych, które zaowocowały rozporządzeniem BMR, przyjętym 8 czerwca 2016 r.


Pełna nazwa rozporządzenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


 

Co daje nowy standard?

Nowe zasady, w założeniu autorów rozporządzenia, mają sprawić, że wskaźniki będą bardziej wiarygodne, przejrzyste i rzetelne.

 

Rozporządzenie BMR określa także zasady działania i obowiązki:

 • administratorów wskaźników
 • podmiotów, które przekazują administratorom dane niezbędne do wyliczenia wskaźników

 

Zgodnie z rozporządzeniem BMR, abyśmy mogli stosować wskaźnik w umowach finansowych lub instrumentach finansowych, administrator wskaźnika m. in.:

 • powinien zapewnić zgodność wskaźnika z rozporządzenia BMR oraz przepisami wydanymi na jego podstawie
 • musi mieć zezwolenie odpowiedniego organu, być zarejestrowanym lub korzystać z innego przepisu szczególnego pozwalającego na stosowanie wskaźnika
 • powinien określić i w miarę potrzeby uaktualniać, właściwą metodologię wyznaczania wartości wskaźnika referencyjnego

Wpływ wskaźnika na koszty instrumentu

 

Ryzykiem stopy procentowej objęte są wszystkie kredyty ze zmienną stopą procentową. Dotyczy to zarówno kredytów złotowych jak i walutowych. Na oprocentowanie kredytu składają się następujące części:

  • wskaźnika - WIBOR, LIBOR USD, EURIBOR oraz
  • marża nakładana przez bank

 

np. zakładając, że WIBOR 3M będzie wynosił 0,23%, marża banku 2% to oprocentowanie kredytu wyniesie 2,23%. Wskaźnikiem dla kredytów hipotecznych udzielanych w złotych jest stawka WIBOR.

 

 

 

Składowe miesięcznej raty kredytu to część kapitałowa i część odsetkowa. Odsetkowa część raty kredytu, ulega zmianie wraz ze zmianą:

 • wysokości pozostającego do spłaty kapitału kredytu
 • marży banku
 • wskaźnika

 

Odsetki od kredytu mogą ulec zmianie co 1, 3 lub 6 miesięcy wraz ze zmianą stawki referencyjnej (np. stawki WIBOR 1M zmieniają się co 1 miesiąc, stawki WIBOR 3M co 3 miesięcy, itd.).

Ważne


W przypadku kredytów hipotecznych przez ryzyko stopy procentowej, rozumiemy ryzyko negatywnego wpływu zmiany wysokości wskaźnika (np. wzrost wysokości WIBOR) na wysokość odsetkowej części raty kredytu.


 

Wysokość wskaźnika WIBOR 3M w latach 2010–2020

 

Wpływ wzrostu wskaźnika na raty kredytowe

Scenariusz

Wskaźnik 

WIBOR 3M

Oprocentowanie

(WIBOR 3M+marża 2%)

Rata kredytu (w zł)

Spłata w ratach równych

Spłata w ratach malejących**

Aktualny*

0,23%

2,23%

1 740,56

2 076,67

Wzrost wskaźnika o maksymalną różnice w 2020 r.

1,72%

3,72%

2 050,00

2 573,33

Wzrost wskaźnika o 400 p.b

4,23%

6,23%

2 633,73

3 410,00

Wskaźnik do poziomu 3%

3%

5,00%

2 338,36

3 000,00

Wskaźnik do poziomu 5%

5%

7,00%

2 827,12

3 666,67

Wskaźnik do poziomu 10%

10%

12,00%

4 212,90

5 333,33

 

Kwota kredytu: 400 000 zł , okres spłaty 25 lat (300 rat), marża 2%

* WIBOR 3M z dnia 01.09.2020 r.

** wysokość raty za 1 miesiąc spłaty kredytu

 

Chcąc skorzystać z długoterminowego kredytu hipotecznego, należy mieć świadomość ryzyka stopy procentowej oraz tego, że niekorzystna jej zmiana w przyszłości może spowodować znaczny wzrost spłacanej raty kredytu.

Pozostałe ryzyka związane ze wskaźnikami

Wskaźniki mogą się zmieniać w trakcie trwania umowy. Ryzyko dotyczy nie tylko wartości wskaźnika, ale mają na nie wpływ inne sytuacje, takie jak:

 

 • administrator zmienia metodologię wyznaczania wartości danego wskaźnika referencyjnego
 • administrator przestaje opracowywać dany wskaźnik referencyjny
 • organ nadzoru cofa administratorowi zezwolenie na opracowywanie danego wskaźnika
 • wskaźnik przestał być reprezentatywny dla danego rynku bazowego lub nie pasuje do sytuacji gospodarczej
 • organ nadzoru uznał, że wskaźnik nie mierzy już wiarygodnie danego rynku bazowego
 • tymczasowo nie ogłoszono wskaźnika
 • wskaźnik trwale zniknął
 • nie opublikowano wartości wskaźnika dla danej waluty (np. LIBOR USD) lub okresu (np. LIBOR 3M) i jednocześnie nie wyznaczono wskaźnika alternatywnego
 • konieczne jest zastąpienie wskaźnika dotychczasowego, wskaźnikiem alternatywnym, który nie jest znany

 

Przykładowo, administrator może zmienić metodę wyliczania wskaźnika. Konieczność zmiany metody w danej sytuacji może wynikać z rozporządzenia BMR i ma służyć lepszemu pomiarowi zmieniającego się rynku bazowego. Jeśli nie będziemy mogli stosować wskaźnika określonego w zawartych umowach (np. dlatego, że administrator stracił wymagane zezwolenie) lub gdy przestanie on być publikowany, będziemy, co do zasady, zastępować go, tzw. wskaźnikiem alternatywnym. Wskaźnik alternatywny to inny wskaźnik wybrany zgodnie z postanowieniami danej umowy lub regulaminu.

 

W przypadku wskaźnika alternatywnego może być zastosowana  korekta czyli różnica między dotychczasowym wskaźnikiem i wskaźnikiem alternatywnym obliczona za określony okres czasu. Trzeba pamiętać że pomimo korekty może dojść na skutek zmiany do skokowej zmiany wysokości wskaźnika.


Zmiana wskaźnika może wiązać się z tym, że Twoje świadczenie zwiększy się lub zmniejszy. Na przykład, jeśli masz kredyt i wzrośnie jego oprocentowanie, Twoja rata będzie wyższa niż w chwili, gdy otrzymałeś kredyt. Zwiększy się także całkowita kwota, którą musisz spłacić. Nowy wskaźnik alternatywny może cechować się większą zmiennością niż ten, który był stosowany wcześniej.


 

Informacje w tym materiale mają charakter ogólny i są aktualne w dniu, w którym je opublikowaliśmy (26.03.2021 r.).

To, jak postępujemy w konkretnych przypadkach, opisujemy szczegółowo w umowach i regulaminach.

 

Informacje na temat wskaźników referencyjnych stosowanych w mBanku S.A. znajdują się tutaj.